VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách mở port trên VPS, centos, linux, ubuntu

Cách mở port trên VPS

Cách mở port trên VPS

iptables -I INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT

Cách mở port trên VPS

service iptables save

Lưu lại 

service iptables restart

Khởi động lại dịch vụ

Nếu chạy lệnh lưu nó báo lỗi thì ta phải cài đặt gói sau

yum install iptables-services

Sau đó thử lại 

service iptables save

hoặc 

/usr/libexec/iptables/iptables.init save