VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách xử lý thẻ input checked khi edit form trong angularjs 1.x

Cách xử lý thẻ input checked khi edit form trong angularjs 1.x

Cách xử lý thẻ input checked khi edit form trong angularjs 1.x

Bước 1 : Khai báo giá trị khởi tạo

$scope.isChecked = false;

Bước 2 : Gán giá trị sau khi lấy dữ liệu từ serve

$scope.isChecked = response.data.result.status == 'true' ? true : false;

Bước 3 : Khai báo thẻ html

<input type="checkbox" name="status" id="status" ng-model="status" ng-checked="isChecked">

Nếu isChecked = true thì input sẽ được checked