VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

Ta thêm this trong tham số truyền vào của hàm

 

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

 

Trong hàm delete_channel ta dùng từ khóa event để lấy ra thẻ html đặt hàm đó

 

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

 

Kết quả 

 

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts

 

Từ event ta dùng event.value để lấy giá thị hoặc $(event).parent() để lấy phần tử cha của event

 

Cách sử dụng this trong Jquery javacripts