VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Những chú ý khi sử dụng datatable server-side processing

Những chú ý khi sử dụng datatable server-side processing

Những chú ý khi sử dụng datatable server-side processing

Khi sử dụng datatable server-side proccessing cần chú ý các điều sau đây : 

1. Cần khai báo true cho phần tử serverSide

2. Để hiển thị chữ Proccess... khi đang call ajax thì khai báo true cho processing

3. Thành phần columns khai báo các trường data trùng tên với server trả về

Những chú ý khi sử dụng datatable server-side processing

4. Phía server trả về mảng data gồm các key sau : 

  • draw : có giá trị là truyền lên từ client, nếu không tồn tài biến truyền lên thì khai báo số bản ghi trên 1 trang.

  • iTotalRecords : Đây là tất cả bản ghi có trong cơ sở dữ liệu khi chưa limit offset và các điều kiện

  • iTotalDisplayRecords : Đây là tất cả bản ghi có trong cơ sở dữ liệu khi chưa limit offset và các điều kiện

  • aaData: Chứa 1 mảng data là dữ liệu trả về trên 1 trang, các phần tử có key trùng với key khai báo ở phía frontend

Những chú ý khi sử dụng datatable server-side processing

5. Biến length gửi tử frontend lên có giá trị mặc định là 10, 10 bản ghi trên 1 trang.

6. Cách lấy giá trị các cột để sắp xếp ở phía server

 

    $columnIndex            = request()->post('order')[0]['column'];

     $columnName             = request()->post('columns')[$columnIndex]['data'];

    $columnSortOrder        = request()->post('order')[0]['dir'];

    $str                    = request()->post('search')['value'];

Các key :  order, column, columns, data, search mặc định của datatable => không được thay đổi

Khi lấy được các giá trị này truyền lên từ frontend rồi thì ta thực hiện các điều kiện where trong câu lệnh sql để lấy ra số bản ghi 

 

Chúc bạn thành công ! 

  • Lee Dong Chul

    Thư viện này rất hay, hữu ý, ứng dụng vào dự án rất nhanh, tiết kiệm thời gian