VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
nwidart/laravel-modules css not working, or route of module error 404

nwidart/laravel-modules css not working, or route of module error 404

nwidart/laravel-modules css not working, or route of module error 404

 

Khi gặp lỗi không nhận css của module thì ta phải chạy lệnh publish mỗi lúc có thay đổi trong thư mục assets

 php artisan module:publish

Trường hợp route list không có các route của module thì ta phải chạy lệnh sau để bật mô đun

php artisan module:enable Ten_Modul