VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Sử dụng cookie để lưu phiên đăng nhập - cookie trong php

Sử dụng cookie để lưu phiên đăng nhập - cookie trong php

Hướng dẫn chi tiết cách khai báo cookie trong hàm login để lưu thông tin đăng nhập ở phía client

Khi người dùng tích chọn vào lưu thông tin đăng nhập thì trong hàm khai báo login ta setcookie như sau

Sử dụng cookie để lưu phiên đăng nhập - cookie trong php

$password là thông tin password đã được mã hóa

Lúc này ta sẽ kiểm tra thông tin cookie trước khi kiểm tra $_POST hoặc nếu có khai báo hàm kiểm tra đăng nhập thì ta kiểm tra thông tin cookie này ở đầu hàm

Sử dụng cookie để lưu phiên đăng nhập - cookie trong php

Kiểm tra thông tin cookie, nếu tồn tại thì lấy thông tin đó để so sánh trong cơ sở dữ liệu, nếu trùng khớp thì đăng nhập thành công

Sử dụng cookie để lưu phiên đăng nhập - cookie trong php

Để logout thì ta setcookie về quá khứ như hình, lúc đó cookie sẽ hết hạn và bị xóa. Khai náo này trong hàm xử lý đăng xuất.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industr

 • Lee Dong Chul

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industr

 • orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lee Dong Chul

  orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lee Dong Chul

  orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lee Dong Chul

  orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 • Lee Dong Chul

  orem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.