VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
A problem occurred configuring project ':react-native-gradle-plugin'.

A problem occurred configuring project ':react-native-gradle-plugin'.

* What went wrong:
A problem occurred configuring project ':react-native-gradle-plugin'.
> Could not create service of type OutputFilesRepository using ExecutionGradleServices.createOutputFilesRepository().
   > Failed to create parent directory '/Users/levanhiep/data/CodeProject/mobile/lcrn17-online-learning-app/node_modules/react-native-gradle-plugin/.gradle' when creating directory '/Users/levanhiep/data/CodeProject/mobile/lcrn17-online-learning-app/node_modules/react-native-gradle-plugin/.gradle/buildOutputCleanup'

* Try:
> Run with --stacktrace option to get the stack trace.
> Run with --info or --debug option to get more log output.
> Run with --scan to get full insights.

* Get more help at https://help.gradle.org

Khi gặp lỗi trên bạn hãy xử lý như sau : 

+ Kiểm tra phiên bản java của máy và của dự án yêu cầu

+ Nếu chạy lệnh build trên vs code vẫn bị lỗi thig bạn hãy mở terminal để chạy, và thêm sudo trước các câu lệnh

+ Lưu ý là chạy bằng terminal thì phải mở 2 cửa sổ , 1 cửa sổ chạy start và 1 cửa sổ chạy android hoặc ios

sudo react-native start

và 

sudo yarn android