VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Chạy lệnh shell trên server bằng PHP

Chạy lệnh shell trên server bằng PHP

Chạy lệnh shell trên server bằng PHP

Trong PHP chúng ta có thể dùng hàm shell_exec hoặc exec để thực thi các lệnh trên linux. Xem ví dụ sau

echo shell_exec("composer -V");
exit;

hàm shell_exec hoặc exec ta truyền vào câu lệnh linux muốn thực thi. Nếu có nhiều câu lệnh thì lưu thành file .sh sau đó truyền vào 2 hàm trên hàm files_get_content(path_to_sh
_file).