VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
codeiginiter 3 lỗi cors không lấy được dữ liệu từ API

codeiginiter 3 lỗi cors không lấy được dữ liệu từ API

codeiginiter 3 lỗi cors không lấy được dữ liệu từ API

Khi dùng axios để lấy dữ liệu từ API trên sever sử dụng codeiginiter 3 thì ta thêm đoạn code này vào đầu class

// Allow from any origin

 if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {

     // Decide if the origin in $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] is one

     // you want to allow, and if so:

     header("Access-Control-Allow-Origin: {$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}");

     header('Access-Control-Allow-Credentials: true');

     header('Access-Control-Max-Age: 86400');    // cache for 1 day

 }

 

 // Access-Control headers are received during OPTIONS requests

 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {

 

     if (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD']))

         // may also be using PUT, PATCH, HEAD etc

         header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS");         

 

     if (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']))

         header("Access-Control-Allow-Headers: {$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}");

 

     exit(0);

 }

Chúc bạn thành công