VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn reset password tài khoản root mysql, Quyên mật khẩu phpmyadmin

Hướng dẫn reset password tài khoản root mysql

Hướng dẫn reset password tài khoản root mysql

 

Hướng dẫn này áp dụng cho macos đang chạy mysql 5.7.41. Các phiên bản khác hoặc trên các hệ điều hành khác sẽ có 1 chút khác nhau về câu lệnh.

Bươc 1 : Stop dịch vụ mysql 

mysql.server stop

Bước 2 : Chạy lệnh sau

mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 3: Truy cập vào mysql bằng lệnh

mysql -u root

Bước 4: Cài đặt password mới 

use mysql;
FLUSH PRIVILEGES;

 

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456789';
quit
mysql.server restart

Chúc bạn thành công !...