VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng lồng - Javacript - PHP - Các ngôn ngữ khác tương tự

Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng lồng - Javacript - PHP - Các ngôn ngữ khác tương tự

Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng lồng - Javacript - PHP - Các ngôn ngữ khác tương tự

Giả sử ta có 1 mảng như sau :

this.state.list_right = [
  {
    "title": "b",
    "key": "b",
    "prefix": "",
    "edit": "24",
    "type": "string"
  },
  {
    "title": "c",
    "key": "c",
    "prefix": "",
    "edit": "4",
    "type": "string"
  },
  {
    "title": "b",
    "key": "b",
    "prefix": "",
    "edit": "24",
    "type": "string"
  },
  {
    "title": "c",
    "key": "c",
    "prefix": "",
    "edit": "4",
    "type": "string"
  },
  {
    "title": "b",
    "key": "b",
    "prefix": "",
    "edit": "24",
    "type": "string"
  },
  {
    "title": "c",
    "key": "c",
    "prefix": "",
    "edit": "4",
    "type": "string"
  }
]

Nhiệm vụ ta cần loại bỏ các obj trùng lặp trong mảng này.

Bước 1 :  ta khai báo 1 hàm trung gian để xử lý tác vụ này như sau 

  isExist = (arr, x) => {
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
     if (arr[i].key === x.key) return true;
    }
    return false;
   };

Bước 2 : Trong hàm xử lý logic cần loại bỏ trùng lặp ta gọi hàm trung gian này như sau, và đồng thời gán các phần tử không trùng lặp ra 1 mảng mới

const obj = {
                  title: arrayKeyMetadata[keyMeta],
                  key: arrayKeyMetadata[keyMeta],
                  prefix: '',
                  edit: Object.values(metadata)[keyMeta],
                  type: 'string',
                }
                if (!this.isExist(this.state.list_right, obj)) this.state.list_right.push(obj);

Chúc bạn thành công !