VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hàm lấy đường dẫn trong wordpress

Hàm lấy path trong wordpress

Tổng hợp các hàm lấy đường dẫn trong lập trình wordpress

PHP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

// __FILE__ ở đây là hằng số lấy thư mục hiện tại.

plugin_dir_path(); // đường dẫn vật lý thư mục /Plugins

plugins_url()// đường dẫn URL đến thư mục /Plugins

//VD : plugins_url('/css/style.css',__FILE__) => https://gisandweb.com/wp-content/plugins/__FILE__/css/style.css =>

includes_url()// đường dẫn URL đến thư mục /wp-includes

//VD : includes_url()('/css/abc.php')=>https://gisandweb.com/wp-includes/css/abc.php

content_url()// đường dẫn URL đến thư mục /wp-content

admin_url()// đường dẫn URL đến thư mục /wp-admin

site_url( )// đường dẫn URL của website

home_url()// đường dẫn URL HOME của website