VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết lấy thông tin user khi người dùng gủi token lên server. sử dụng thư viện peterpetrus/passport-token

Hướng dẫn chi tiết cách lấy thông tin user bằng token trong laravel bằng thư viện peterpetrus passport-token

Hướng dẫn chi tiết lấy thông tin user khi người dùng gủi token lên server. sử dụng thư viện peterpetrus/passport-token

Để xác thực người dùng đã đăng nhập hay chương ta dùng laravel passpot , vậy ngược lại điều đó thì làm cách nào ? 

Trong thực tế các ứng dụng đôi khi chúng ta cần lấy thông tin người dùng khi có token. Laravel có thư viện peterpetrus/passport-token hỗ trợ chúng ta làm việc đó nhanh chóng. Chúng ta cài thư viện bằng lệnh sau

composer require peterpetrus/passport-token
 

Sau khi cài xong chạy composer lại cho chắc ăn

composer dump-autoload 

Để sử dụng ta khai báo thư viện trong controller như sau 

Hướng dẫn chi tiết lấy thông tin user khi người dùng gủi token lên server. sử dụng thư viện peterpetrus/passport-token

Sau đó khai báo trong hàm xử lý như sau 

Hướng dẫn chi tiết lấy thông tin user khi người dùng gủi token lên server. sử dụng thư viện peterpetrus/passport-token

Chúng ta sẽ kiểm tra token truyền vào nếu tồn tại token trong hệ thống thì sẽ trả về trông tin của user

Tổng Kết : Qua bài viết này mình đã hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng thư viện peterpetrus/passport-token để lấy thông tin người dung thông qua access token . Chúc bạn thành công !