VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Wordpress - Tổng hợp các hook sử dụng trong vùng admin

Wordpress - Tổng hợp các hook sử dụng trong vùng admin

1. Thêm menu trong admin wordpress

 

add_menu_page($page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function, $icon_url, $position);

Trong đó : 

$page_title : tiêu đề của trang, nằm trên thẻ title

$menu_title : Tên menu, hiển thị ở danh sách menu

$capability : Tên quyền chứa nhóm có thể thao tác với menu.

$menu_slug : URL của trang

$function : Hàm sẽ được gọi khi click vào menu

$icon_url : Đường dẫn tới icon của menu

$position : Vị trí hiển thị của menu tính từ trên xuống

 

2. Vị trí các menu có sẵn của wordpress 

 

2. Dashboard

4. Separator

5. Post

10. Media

15. Links

20. Pages

25. Comments

59. Separator

60. Appearance

65. Plugins

70. Users

75. Tools

80. Settings

99. Separator

 

Ví dụ : 

 

add_action('admin_menu', 'addProjectMenu');

function addProjectMenu(){

add_menu_page('Project',

'Project',

'manage_options',

'project',

'projectManager',

'',

'99'

);

}

function projectManager{

echo '

This is page project management

';

 

}