VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
active plugin trong wordpress

Phương thức Active plugin

Hôm này mình sẽ hướng dẫn phương thức active plugin trong wordpress hoạt động thế nào.

Phương thức này được kích hoạt khi ta bấm vào nút active plugin trong quản trị admin

Hàm  : register_activation_hook($file, $function);

Trong đó : 

$file : là string và bắt buộc nó là đường dẫn đến tập tin chính của plugin

$function : là tên hàm sẽ thực hiện khi plugin này được kích hoạt.

Khi plugin được kích hoạt có thể sẽ tạo ra các giá trị mặc định và lưu vào bảng options trong database hoặc có thể tạo ra các bảng dữ liệu mới phục vụ các mục đích của plugin.

Hàm lưu bản ghi vào bảng options:

add_option('_ten_option', $dulieu_luu_option, '', 'yes');

options_name : _ten_option

option_value : $dulieu_luu_option

autoload: yes

Trong đó option_value có thể là số nguyên hoặc là 1 mảng.

+ Tạo ra bảng mới : 

global $wpdb : đối tượng tương tác với database;

$table_name = $wpdb->prefix . 'ten_bang' : Tạo ra bảng mới với tiền tố là $wpdb->prefix

+ $wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '" .$table_name."'") != $table_name : Kiểm tra bảng đã tồn tại chưa, nếu chưa thì mới tạo bảng mới.

Viết lệnh SQL để tạo bảng gắn vào biến $sql

gọi hàm dbDelta($sql) : để tạo bảng