VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách build ứng dụng react native trên các loại iphone khác nhau

Cách build ứng dụng react native trên các loại iphone khác nhau

npx react-native run-ios --simulator="iPhone 8"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 8 Plus"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 11"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 11 Pro"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 11 Pro Max"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone SE (2nd generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 12 mini"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 12"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 12 Pro"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 12 Pro Max"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 13 Pro"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 13 Pro Max"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 13 mini"
npx react-native run-ios --simulator="iPhone 13"
npx react-native run-ios --simulator="iPod touch (7th generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad Pro (9.7-inch)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad (9th generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad Air (4th generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad Pro (11-inch) (3rd generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad Pro (12.9-inch) (5th generation)"
npx react-native run-ios --simulator="iPad mini (6th generation)"

Để xem tất cả các device hiện đang có 

xcrun simctl list devices

Nếu không thấy loại thiết bị mà bạn cần build thì vào phần mềm xcode để tải nó về...