VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Chú ý khi dùng factory trong laravel

Chú ý khi dùng factory trong laravel

Chú ý khi dùng factory trong laravel

1. Model phải đặt trong thư mục App \ Models

Nếu cố tình đặt ở thư mục khác, hoặc trong thu mục models này tạo 1 thư 1 con và đặt file model vào trong thư mục con đó thì cũng sẽ phát sinh lỗi khi chạy seeder.

2. File factory tương ứng với model phải đặt trong thư mục database / factories

Nếu file factory mà cố tình đặt ở thư mục khác hoặc tạo 1 thư mục con trong thư mục factories thì cũng sẽ phát sinh lỗi khi chạy seeder.