VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn cài đặt openstack version heat dashboard trên virtulbox

Hướng dẫn cài đặt openstack version heat dashboard trên virtulbox

Openstack là 1 hệ thống mã nguồn mở chạy trên môi trường web cloud, dùng để tạo ra các máy ảo và chia sẻ tài nguyên cloud

Openstack có nhiểu phiên bản, mỗi phiên bản có một chút khác nhau. do đó khi cài đặt bạn xem kỹ các phiên bản mà khách hàng yêu cầu nhé. Bài viết này mình hướng dẫn các bạn cài đặt phiên bản heat

Bước 1 : Đăng nhập vào mày ảo ubuntu hoặc centos, mình khuyên bạn nên cài đặt máy ảo ubuntu phiên bản mới nhất

sudo su - root

Chạy lệnh trên để switch sang tài khoản root

sudo useradd -s /bin/bash -d /opt/stack -m stack

Chạy lệnh trên để tạo ra 1 user là stack

sudo chmod +x /opt/stack

Chạy lệnh trên để cấp full quyền cho tài khoản stack

echo "stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/stack

Chạy lệnh trên để cấp quyền không cần nhập pass cho user stack

sudo -u stack -i

Chạy lệnh trên để switch sang tài khoản stack

git clone https://opendev.org/openstack/devstack

Chạy lệnh trên để tải gói cài đặt devstack về

sudo apt install git

Chạy lệnh trên nếu ubuntu báo lỗi chưa cài đặt git

cd devstack

Chạy lệnh trên để di chuyển vào mục stack vừa tải về

cp samples/local.conf local.conf

cp samples/local.sh local.sh

chạy 2 lệnh trên để copy 2 file local.conf và local.sh ra ngoài thư mục samples

nano local.conf

Chạy lệnh trên để mở file local.conf

[[local|localrc]]

enable_plugin heat https://opendev.org/openstack/heat.git master
enable_plugin heat-dashboard https://opendev.org/openstack/heat-dashboard.git master

Tại mục [[local|localrc]] ta thêm 2 dòng như trên để cài đặt phiên bản heat 

ADMIN_PASSWORD=123456789
DATABASE_PASSWORD=123456789
RABBIT_PASSWORD=123456789
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD

Ở mục nhập password bạn thay đổi password của bạn vào. Pass này dùng để đăng nhập tài khoản admin và tài khoản demo sau khi cài đặt xong.

HOST_IP=127.0.0.1
#HOST_IPV6=2001:db8::7

Ở mục HOST_IP bạn bỏ comment và thay địa chỉ ip tĩnh của máy ảo vào, nếu không dùng ip tĩnh thì nhập như trên

Ctrl + o
Ctrl + x

Sau khi sửa xong nội dung trong file bạn bấm 2 tổ hợp phí trên để lưu và thoát file.

FORCE=yes ./stack.sh

Bạn chạy lệnh trên để tiến hành cài đặt.

Nếu không có lỗi gì xày ra thì bạn chờ nó chạy xong là thành công rồi đó. Bạn xem thêm phần cấu hình virtulbox để truy cập vào openstack sau khi cài đặt thành công ở video này nhé.

 

Chúc bạn thành công.