VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Bài 6 - Routing

Bài 6 - Routing

Cách 2 : lấy giá trị của route bằng module url có sẵn của nodejs

Sử dụng hàm url.parse truyền vào tham số là url để lấy được thông tin nhiêu hơn của url đó

Lấy giá trị pathname từ kết quả trả về khi chạy url.parse

Sau khi lấy được biến path thì kiểm tra và trả về nội dung file html tương ứng.

Xây dựng hàm để đọc file html

Sử dụng hàm swithch để kiểm tra các trường hợp của biến patch và in ra nội dung file html tương ứng.

Tách nội dung xử lý thành file helper

Trong file helper cần phải export các phương thức để sử dụng được khi require file helper vào trong các file khác.

Lúc này để sử dụng các phương thức trong file helper thì cần require file helper vào và gọi hàm như hình :