VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn cài đặt LogViewer trong Laravel

Hướng dẫn cài đặt LogViewer trong Laravel

LogViewer là 1 package để show những lỗi gặp phải trong quá trình sử dụng laravel, giúp chúng ta debug dễ dàng hơn.

cài đặt (Để tránh lỗi hãy update bản mới nhất cho composer): 

composer require arcanedev/log-viewer

 Sau khi chạy lệnh trên cài đặt thành công ta tiến hành đăng ký service trong file config/app.php

'providers' => [

    ...

    Arcanedev\LogViewer\LogViewerServiceProvider::class,

],

 Cấu hình :

Publish file Config và files Translations

 

php artisan log-viewer:publish

 Bắt buộc publish:

php artisan log-viewer:publish --force

 Publish duy nhất file config: 

php artisan log-viewer:publish --tag=config

 Publish duy nhất file translations: 

php artisan log-viewer:publish --tag=lang

 Kiểm tra ứng dụng có đủ yêu cầu để log file hay không:

php artisan log-viewer:check

Cấu hình cho file ENV . Thay giá trị "stack" của biến LOG_CHANEL thành "daily" để hiển thị log theo ngày.

 LOG_CHANNEL=daily

Xóa cache config: 

php artisan config:clear 

 Khởi động server

php artisan serve

Xong rồi . Để xem log vào đường dẫn sau :  http://localhost:8000/log-viewer