VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn chi tiết form request trong laravel

Hướng dẫn chi tiết form request trong laravel

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

Câu lệnh tạo 1 form request 

php artisan make:request LoginRequest

sau khi chạy lệnh xong thì file LoginRequest.php được tạo tự động trong thư mục App\Http\Request . Chúng ta mở file đó ra và cấu hình như sau.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

 

Trong hàm authorize ta chuyển false thành true.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

Ta khai báo các điều kiện ràng buộc trong hàm rules

username : là name của trường tài khoản

password : là thuôc tính name của trường mật khẩu

các điều kiện 

required : không được bỏ trống

email: dữ liệu dạng email

min5: số ký tự tối thiểu

+ Nếu chúng ta không khai báo hàm messages thì dữ liệu trả về bằng tiếng anh, còn nếu chúng ta khai báo tiếng việt như trên hình thì khi có lỗi phát sinh sẽ trả về tiếng việt như mình đã khai báo.

+ Để sử dụng được form request này thì chúng ta cần gọi nó vào trong controller để sử sụng, controller nào cần dùng thì ta sẽ gọi trong controller đó

use App\Http\Request\LoginRequest;

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

Sau khi khai báo form request vào controller thì truyền tên class form request vào hàm như hình trên 

+ Nếu có lỗi xảy ra thì class LoginRequest sẽ kiểm tra lỗi và trả về view 1 mảng $errors, lúc này để hiển thị lỗi cho người sử dụng biết lỗi gì thì ta lặp mảng $errors đó và in từng phần tử tương ứng với các ô nhập liệu đó

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

Khai báo in các lỗi trả về như hình trên

Hàm has và first là các hàm có sẵn trong laravel, lúc này view sẽ được kết quả như sau

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng form request, form request dùng để làm gì, cách sử dụng form request trong laravel như thế nào

Tổng kết : 

Trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn tạo 1 file form request để kiểm tra điều kiện khi dữ liệu được gửi từ form lên server. chú ý là form request hoặc form validate đều là tên gọi để chỉ module này trong laravel. Chúc bạn thành công

download code