VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Middleware và đăng nhập đăng xuất trong laravel

Middleware và đăng nhập đăng xuất trong laravel

* Cài đặt middleware : php artisan make:middleware Ten_middleware
* Mở file Ten_middleware vừa tạo trong thư mục app\http\middleware và viết code kiểm tra điều kiện sử dụng thư viện auth,nhớ chèn đường dẫn tới thư viện auth

use Illuminate\Support\Facedes\Auth;
* Mở file kernel.php và thêm $routermiddle
* Thêm middleware vào route muốn kiểm tra điều kiện bằng middlware
Route::(group(['admin','middleware'=>Ten_middleware])),function(){

}

Logout

* Tạo router logout

Route::get('logout','Backend\IndexController@Logout');

* Trong file IndexController.php tạo function Logout 

function CheckLogout()

    {

       Auth::logout();

       return redirect('login');

    }

nhớ chèn thư viện auth

use Illuminate\Support\Facades\Auth;

tiệp tục tạo middleware checklogout để ngăn người dùng quay lại trong login khi đẵ đăng nhập

tạo 1 file middleware tương tự như trên,sau đó trong file vừa tạo kiểm tra điều kiện này

if(Auth::check())

        {  

            return redirect('admin');

        }

        else

        {

            return $next($request);

        }

sau đó chèn middleware vào route login

route::get('login','admin\LoginController@Getlogin')->middleware('CheckLogout');