VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Repository Design Pattern Trong Laravel

Repository Design Pattern Trong Laravel

Mục địch : đưa các code xử lý trong các controller về dùng chung.

Bước 1: Tạo thư mục Repositories trong thư mục app

+ Trong thư mục Repositories tạo 2 file : BaseRepository.php và BaseRepositoryInterFace.php

+ Trong thu mục Repositories tạo các thu mục con để chứa các file Repository của các bảng dữ liệu.

Bước 2: Khai báo nội dung trong file BaseRepositoryInterFace.php như hình 

Bước 3: Khai báo trong file BaseRepository.php như hình sau 

Bước 4 : Khai báo đăng ký các Repository với lõi laravel . mở file theo đường dẫn app\providers\AppServiceProvider.php , khai báo như hình mô tả

Bước 5 : Trong thư Repositories tạo các thư mục con tương ứng với các bảng dữ liệu. Trong thu mục đó tạo 2 file Repository và ReposityIntrFace tưng tự như ở mục cha , hình dưới là khai báo trong file interface con

Khai báo file Repository con

Bước 6: Khai báo trong các controller tương ứng như hình

Bước 7 : Tạo Model , Controller ,Migration ta chạy 1 lệnh duy nhất sau : php artisan make:model Ten_model -r -m

Sau khi chạy lệnh xong ta vào file migration để setup các cột của bảng.

Bước 9 : Tạo dữ liệu mẫu để test . Có thể sử dụng seeder thủ công bằng tay hoặc sử dụng factory để tạo dữ liệu mẫu tự động, ta chạy lệnh sau : php artisan make:factory ten_model_facetory

Sau khi chạy lệnh thì hệ thống tạo cho ta 1 file facetory trong mục database\factories ,mở file đó lên và khai báo như hình: 

 

Bước 10 : Tạo file seeder để chạy file factory vừa tạo , chạy lệnh tạo file seed : php artisan make:seeder Ten_Seeder

Sau khi chạy lệnh xong mở file seeder lên và khai báo như hình : 

 

 

Bước 11: chạy lệnh : php artisan db:seed

 

bước 12: Khai báo route và xem kết quả

 

Hết.