VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Tạo bảng bằng migration trong laravel 5.7

Tạo bảng bằng migration trong laravel 5.7

* Bước 1 tạo file migration bằng lệnh : php artisan make:migration create_TenBang_table

* Bước 2 vào database\migartions sẽ thấy file vừa tạo,mở file này lên để setup các cột trong bảng

Ví dụ: 

            $table->increments('id');

            $table->string('code',50)->unique();

            $table->string('name');

            $table->string('slug');

            $table->decimal('price',18,0)->default(0);

            $table->tinyInteger('featured')->unsigned();

            $table->tinyInteger('state')->unsigned();

            $table->text('info')->nullable();

            $table->text('description')->nullable();

            $table->string('img', 100);

            $table->integer('category_id')->unsigned();

            $table->foreign('category_id')->references('id')->on('category')->onDelete('cascade');

            $table->timestamps();

Có thể vào trang chủ của laravel để xem các thuộc tính và chỉ số các cột

* Bước 3 : thực hiện kết nối database 

* Bước 4 chạy lệnh : php artisan migrate