VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Tạo dữ liệu mẫu bằng seeder trong laravel

Tạo dữ liệu mẫu bằng seeder trong laravel

sau khi tạo bảng xong ta có thể tạo dữ liệu mẫu bằng các bước sau

* Bước 1 chạy cậu lệnh tạo seeder : php artisan make:seeder TenBang

* Bước 2 vào thư mục seeds mở file vừa tạo để thêm dữ liệu mẫu vào

Ví dụ: 

DB::table('category')->insert([

            ['id'=>1,'name'=>'Nam','slug'=>'nam','parent'=>0],

            ['id'=>2,'name'=>'Nữ','slug'=>'nu','parent'=>0],

            ['id'=>3,'name'=>'Quần Nam','slug'=>'quan-nam','parent'=>1],

            ['id'=>4,'name'=>'Quần Nữ','slug'=>'quan-nu','parent'=>2],

            ['id'=>5,'name'=>'Áo Nam','slug'=>'ao-nam','parent'=>1],

            ['id'=>6,'name'=>'Áo Nữ','slug'=>'ao-nu','parent'=>2],

        ]);

* Bước 3 vào thư mục seeds mở file DatabaseSeeder.php để setup bảng cần tạo dữ liệu mẫu

Ví dụ : 

        $this->call(category::class);

        $this->call(product::class);

        $this->call(users::class);

        $this->call(order::class);

* Bước 4 chạy lệnh sau : php artisan db:seed

Chúc bạn thành công !