VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách cài đặt khoảng các giữ các cấp dòng lệnh trong vscode

Cách cài đặt khoảng các giữ các cấp dòng lệnh trong vscode

Cách cài đặt khoảng các giữ các cấp dòng lệnh trong vscode

VScode mặc định khoảng cách giữa các cấp cha con của các dòng lệnh ngắn quá nên ta phải setting nó rộng ra 1 chusrt nhìn cho thoáng. Bình thường dùng format code cũng được nhưng mỗi khi mở file mới lại phải format lại. Do đó ta setting mặc định cho nó luôn để khi mở file mới đỡ phải format 

bạn bấm command + shift + p trên macos hoặc Ctrl + Shift + P trên windown thêm đoạn này vào file settings.json user

    "editor.tabSize": 4,
    "editor.insertSpaces": true,
    "editor.detectIndentation": false,

Chúc bạn thành công nhé