VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
VS code cấu hình ban đầu - khoảng cách các cấp lệnh - Fontsize - Khoảng cách cây thư mục bên trái

VS code cấu hình ban đầu - khoảng cách các cấp lệnh - Fontsize - Khoảng cách cây thư mục bên trái

VS code cấu hình ban đầu - khoảng cách các cấp lệnh - Fontsize - Khoảng cách cây thư mục bên trái

Đối với MacOS bạn bấm tổ hợp phím Command + Shift + P , trên windown các bạn bấm Ctrl + Shift + P sau đó tìm users. Mở file JSON settings lên và thay thế đoạn code này vào.Các bạn có thể chỉnh các thông số cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

{
  "[sql]": {
    "editor.defaultFormatter": "adpyke.vscode-sql-formatter"
  },
  "gitlens.hovers.currentLine.over": "line",
  "[vue]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
  },
  "[scss]": {
    "editor.defaultFormatter": "vscode.css-language-features"
  },
  "terminal.integrated.commandsToSkipShell": [
    "\"editor.formatOnSave\": ture"
  ],
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "editor.tabSize": 4,
  "editor.insertSpaces": true,
  "editor.detectIndentation": false,
  
  "workbench.colorTheme": "SynthWave '84",

  "workbench.tree.renderIndentGuides": "always", 
  "workbench.colorCustomizations": {
    "tree.indentGuidesStroke": "#008070"
  },
  "workbench.tree.indent": 30,

 
    "indentSize": 4,
    "wrapAttributes": "auto",
    "wrapLineLength": 120,
    "endWithNewLine": true,
    "noMultipleEmptyLines": false,
    "useTabs": false,
    "sortTailwindcssClasses": true,
    "sortHtmlAttributes": "none",
    "[blade]": {
      "editor.defaultFormatter": "shufo.vscode-blade-formatter"
    },
    "[javascriptreact]": {
      "editor.defaultFormatter": "vscode.typescript-language-features"
    },
    "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
    "security.workspace.trust.untrustedFiles": "open",
    "[html]": {
      "editor.defaultFormatter": "vscode.html-language-features"
    },
    "js/ts.implicitProjectConfig.strictFunctionTypes": true,
    "editor.fontSize": 18,
    // "window.zoomLevel": 1.5,
   
}

Chúc bạn thành công !