VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cài đặt ckediter vào dự án reactjs

Cài đặt ckediter vào dự án reactjs

Chạy lệnh sau để cài đặt 

npm install --save @ckeditor/ckeditor5-react @ckeditor/ckeditor5-build-classic;

Để sử dụng thêm vào component thuộc tính sau 


 {
            // You can store the "editor" and use when it is needed.
            console.log( 'Editor is ready to use!', editor );
          } }
          onChange={ ( event, editor ) => {
            const data = editor.getData();
            console.log( { event, editor, data } );
          } }
          onBlur={ ( event, editor ) => {
            console.log( 'Blur.', editor );
          } }
          onFocus={ ( event, editor ) => {
            console.log( 'Focus.', editor );
          } }
        />

Hello from CKEditor 5!

Component CKEditor ở trên có thể là các component tùy chọn