VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Lấy tham số truyền vào trên url trong reactjs

Lấy tham số truyền vào trên url trong reactjs

Lấy tham số truyền vào trên url trong reactjs

 const alias = props.match.params.alias;

sử dụng props.match.params để lấy biến alias trên url. cách viết trên là trong function component, còn class component viết như sau

this.props.match.params.alias