VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Sửa lỗi không cài đặt được mysql bằng brew trên macbook

Sửa lỗi không cài đặt được mysql bằng brew trên macbook

Sửa lỗi không cài đặt được mysql bằng brew trên macbook

Sửa lỗi không cài đặt được mysql bằng brew trên macbook

 

Chạy lệnh sau trước khi cài đặt mysql

sudo chown -R $(whoami) /usr/local

Cài đặt mysql

brew install mysql

Kiểm tra các kịch vụ có hoạt động hay không

brew services list