VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Tìm đường dẫn đến thư mục trong linux

Tìm đường dẫn đến thư mục trong linux

Tìm đường dẫn đến thư mục trong linux

find /where/to/look/up criteria action
find /dir/path/look/up criteria action
find /dir/path/look/up -name "dir-name-here"
find /dir/path/look/up -name "pattern"
find /dir/path/look/up -name "dir-name-here" -print
find /dir/path/look/up -name "dir-name-here"
find / -name "dir-name-here"
find / -type d -name "dir-name-here"
find / -type d -name "dir-name-here" 2>/dev/null