VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Chuyển host mengato 2

Chuyển host mengato 2

Chuyển host mengato 2

Để chuyển server cho dự án magento 2

sau khi pull code về và import database thì ta cần enabled tất cả các module

php bin/magento module:enable --all

Sau đó chạy lệnh

php bin/magento setup:di:compile  

Sau đó vào database cạy sql sau

CREATE TABLE tfa_user_config (
tfa_user_config_id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'TFA admin user ID',
user_id int(10) unsigned NOT NULL COMMENT 'User ID',
encoded_providers text DEFAULT NULL COMMENT 'Encoded providers list',
encoded_config text DEFAULT NULL COMMENT 'Encoded providers configuration',
default_provider text DEFAULT NULL COMMENT 'Default provider',
PRIMARY KEY (tfa_user_config_id),
KEY TFA_USER_CONFIG_USER_ID_ADMIN_USER_USER_ID (user_id),
CONSTRAINT TFA_USER_CONFIG_USER_ID_ADMIN_USER_USER_ID FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES admin_user (user_id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='msp_tfa_user_config';

Sau đó chạy lệnh sau để tắt xác minh khi vào trang admin

bin/magento module:disable Magento_TwoFactorAuth