VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Xử lý lỗi khi đã add ssh key nhưng vẫn ko push được code lên git

Xử lý lỗi khi đã add ssh key nhưng vẫn ko push được code lên git

Xử lý lỗi khi đã add ssh key nhưng vẫn ko push được code lên git

Xử lý lỗi ssh key không nhận 

git@gitlab.com: Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

khi xẩy ra lỗi như vậy thì ở thư mục gốc ta add lại key ssh. Đảm bảo là key public đã add trên git

ssh-add path_to_ssh_key