VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hướng dẫn tự động deploy dự án từ gitbub lên serve linux

Hướng dẫn tự động deploy dự án từ gitbub lên serve linux

Hướng dẫn tự động deploy dự án từ gitbub lên serve linux

Sau khi đẩy code lên github. Click vào Setting \ Runner \ Chọn hệ điều hành phù hợp với server của bạn

Thực hiện theo hướng dẫn của github. Đăng nhập vào server bằng ssh

Bước 1 : Tạo thư mục actions-runner

mkdir actions-runner && cd actions-runner

Bước 2 :  Tải gói actions-runner

curl -o actions-runner-linux-x64-2.291.1.tar.gz -L https://github.com/actions/runner/releases/download/v2.291.1/actions-runner-linux-x64-2.291.1.tar.gz

Bước 3 : Cài đặt gói vừa tải về

tar xzf ./actions-runner-linux-x64-2.291.1.tar.gz

Ở bước này nều xảy ra lỗi thì chạy lệnh sau trước lệnh cài đặt gói

export RUNNER_ALLOW_RUNASROOT="1"

Bước 4: Cấu hình kết nối server với gitbub. Copy đoạn code tương tự như sau trên git repo của bạn

./config.sh --url https://github.com/hieplevanqts/licogi12_backend --token AM6LLRTCCZDA43MLEEIH7CLCSNITW

 

Bước 5: Cài đặt gói svc để chạy ngầm gói actions-runner

svc.sh install

Bước 6 : Khời động chạy ngầm gói actions-runner

svc.sh start

Bước 7 : Cấu hình lại đường dẫn đến thư mục root cho tên miền

Ở bước này tùy vào từng server để tìm đến file cấu hình thư mục root cho tên miên, sau đó trỏ về thư mục project nằm trong thư mục actions-runner \ _work \ repo_name \ repo_name

Chú ý : sau khi sửa file conf tên miên phải khởi động lại dịch vụ httpd

trên ngixn sẽ chạy lệnh sau

systemctl restart httpd

Bước 8 : Ở thư mục root của dự án tạo thư mục .github / trong thư mục này tạo thư mục workflow, trong thư mục workflow tạo 1 file có đuôi yml, tên đặt tùy ý. File này có nội dung lấy theo hướng dẫn của github

Để lấy hướng dẫn của file này trên github thì ta click vào Actions \ New workflow

Sau đó chọn ngôn ngữ mà dự án bạn đang dùng và copy nội dung đó vào file yml . bạn có thể sửa lại các dòng lệnh theo nhu cầu của mình

Bây giờ mỗi lần push commit mới lên github thì github actions sẽ tự động đảy code của bạn lên server. Chúc bạn thành công.