VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách xử lý sự cố khi push code lên github gặp lỗi file dung lượng lớn hơn hơn 100mb

Cách xử lý sự cố khi push code lên github gặp lỗi file dung lượng lớn hơn hơn 100mb

Cách xử lý sự cố khi push code lên github gặp lỗi file dung lượng lớn hơn hơn 100mb

git rm --cached filename

dùng lệnh trên để remove file dung lượng lớn

git rm -r --cached .

 

Xoá cache, checkout sang 1 nhánh mới. sau đó push nhánh mới lên github, tên nhánh mới trên github và local phải trùng nhau.