VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách lấy thông tin facebook của người dùng khi có ID và access token của người dùng đã login vào fange

Cách lấy thông tin facebook của người dùng khi có ID và access token của người dùng đã login vào fange

https://graph.facebook.com/6675986442xxxxx?fields=birthday,email,hometown,name&access_token=xxxxxABAJpRMQIqQZA5KY6CeZAelb8H3NBdHOwosMWSZAwpEjRcSbqIQqZAu3dLZBOuo6XSvvLqya3HlW1UGHe5mXq3WLhr7937YHY1rp6c82WSBBZAm87XciVKZACu9B2wcreEtApojEejZBpo0de8Gr0xl6kIvZBWog3zevyGKbUUf3gf9WZBqhv4FYUWS87aLzen2ByYZA7aQ03bHAmsoniGNAHGbMZD

Thay ID và access token vào link trên 

Kết quả 

{
email: "nguyenthixxxx@gmail.com",
name: "xxxxx Nguyễn",
id: "667598644251445"
}