VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Cách sử dụng $location trong angularJS

Cách sử dụng $location trong angularJS

$location là thư viện giúp chúng ta làm việc với đường dẫn URL khi làm dự án web frontend bằng AngularJS. Ta có thể lấy dữ liệu hoặc thêm dữ liệu vào thanh URL của trình duyệt ...

I. CÁCH KHAI BÁO $LOCATION

Để khai báo và sử dụng được $location trong AngularJS ta thực hiện các bước như sau

Bước 1 : Chèn thư viện $location vào controller cần sử dụng

app.controller(
  'ControllerName', [
    '$scope', 
    '$http', 
    '$window', 
    '$compile', 
    '$location', function (
      $scope, 
      $http, 
      $window, 
      $compile, 
      $location
      ) {
// Your Function
}

Bước 2 : Bật chế độ html5 

Chèn vào config đoạn html5Mode

app.config(function ($interpolateProvider, $locationProvider) {
  $interpolateProvider.startSymbol('<%');
  $interpolateProvider.endSymbol('%>');
  $locationProvider.html5Mode({
    enabled: true,
    requireBase: false
   });
  $locationProvider.hashPrefix('!');
})

Bước 3 : Thêm thẻ base vào file chạy chính html


 

II . CÁCH SỬ DỤNG - LẤY DỮ LIỆU TỪ THANH URL

1. Lấy dữ liệu

angular.element(document).ready(function () {
    let params = $location.search();
    $scope.filter.email = params.email;
    $scope.filter.keyword = params.keyword;
    $scope.filter.phone = params.phone;
    $scope.filter.userId = params.userId;
  });

Dùng hàm search để lấy toàn bộ dữ liệu trên thanh URL. Sau đó gán các giá trị tương ứng cho model

2. Push dữ liệu lên thanh URL

    let params = {};
    params = $scope.filter.email ? {...params, email : $scope.filter.email} : params;
    params = $scope.filter.keyword ? {...params, keyword : $scope.filter.keyword} : params;
    params = $scope.filter.phone ? {...params, phone : $scope.filter.phone} : params;
    params = $scope.filter.userId ? {...params, userId : $scope.filter.userId} : params;
    
    $location.path('/admin/user/list').search(params)

Chúng ta kiểm tra nếu tồn tại các gia trị của model thì gán vào 1 object. Cuối cùng dùng $location.path('').search(params) như ví dụ trên..

Chúc bạn thành công !