VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Sử dụng momentjs trong angularJS 1.x.x

Sử dụng momentjs trong angularJS 1.x.x

Sử dụng momentjs trong angularJS 1.x.x

Khi sử dụng momentJS trong angulaJS 1.x.x ta không thể sử dụng hàm moment ngoài file view mà chúng ta sẽ viết hàm xử lý date theo mong muốn của chúng ta, sau đó gọi hàm vừa viết ngoài file view.

Hàm xử lý như sau : 

 $scope.formatDate = (date) => {
        return moment(date).format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss');
    }

Các kiếu format thì xem trên trang chủ của momentJS

Ở file view ta gọi hàm này như sau

<% formatDate(item.created_at);     %>

Đừng quyên chèn link thư viện momentJS trong dự án  của bạn. Chúc bạn thành công.

src="{{ asset('js/angularjs/angular.min.js') }}
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/moment@2.19.2/moment.js
src="{{ asset('js/angularjs/admin/setting.js') }}
src="{{ asset('js/angularjs/admin/api/serviceApi.js') }}
src="{{ asset('js/angularjs/admin/insurance.js') }}
src="{{ asset('js/angularjs/admin/sweetalert2.all.min.js') }}