VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Hiển thị dữ liệu ngày tháng trong angularjs 1.x.x

Hiển thị dữ liệu ngày tháng trong angularjs 1.x.x

Hiển thị dữ liệu ngày tháng trong angularjs 1.x.x

Khi ta lấy dữ liệu ngày tháng từ database ra mà kiểu dữ liệu là int thì ta phải gọi hàm Date của javacript khi gán dữ liệu đó cho model. Cách làm như ví dụ sau

$scope.initInsurance = () => {
    $scope.insurance.edit = $("#edit").val()
    let url = base + '/api/insurance/init/'+$scope.insurance.edit
    serviceApi.getData(url, {}).then((res)=>{
      console.log(res);
      if(res.data.status == 200){
        $scope.insurance = res.data.result;
        $scope.insurance.date_start = new Date(res.data.result.date_start);
        $scope.insurance.date_end = new Date(res.data.result.date_end);
      }
    }).catch((err)=>{
      console.log(err);
    })
  }

Và nội dung thẻ html ta khai báo như sau

Chú ý là thẻ input phải có type là datetime-local.

Chúc bạn thành công.