VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Sắp xếp mảng đa chiều lồng nhau, sắp xếp theo 1 trường trong mảng

Sắp xếp mảng đa chiều lồng nhau, sắp xếp theo 1 trường trong mảng

$param_dt = array();
      foreach ($result as $key => $row) {
        $param_dt[$key] = $row->created_at;
       }
       
      array_multisort($param_dt, SORT_DESC, $result); 
      $result = array_slice($result, $start, $limit);

Trong đó $result là 1 object có nhiều mảng con. Ta lặp từng mảng con đó và lấy trường cần sắp xếp gán vào 1 mảng mới, cuối cùng dùng hàm array_multisort để sắp xếp lại mảng result. Xem code ví dụ trên.