VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
compile trong angularjs

compile trong angularjs

Khi thực hiện 1 lệnh ajax trả kết quả về bằng cách append html vào đối tượng trên view, nếu trong đống html append vào có ng-click của angularjs thì sau khi append ngoài view sẽ không gọi được hàm bằng ng-click đó. Để khắc phục vấn đề này ta sử dụng $compile bao bạo đống html đó .

 

$('.className').append($compile(HTML)$scope)

Chúc bạn ko gặp lỗi nữa.OK

compile trong angularjs