VANHIEP.NET - Làm web giá rẻ - Thiết Kế Website - Thiết Kế Ứng Dụng Mobile
Lỗi route khi bấm enter trong angularjs

Lỗi route khi bấm enter trong angularjs

RewriteEngine On 
Options FollowSymLinks

RewriteBase /admin_dgth

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ /admin_dgth/#/$1 [L]
 

lưu nội dung trên vào file .htaccess ở thu mục root